ارشا فیروزهشتم پسرانه ،کلاس 102 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 202 | هفتم
98-99
کلاس 102 | هشتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!