رتبه بندی کلاس های پایه هفتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 70 - شعبه هفتم 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  گروه اجرا امتیاز
رتبه بندی کلاس های پایه هشتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 80 - شعبه 1 0 0 0
2 81 - شعبه تابستانه 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  گروه اجرا امتیاز
رتبه بندی کلاس های پایه نهم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 90 - شعبه 1 0 0 0
2 91 - شعبه تابستانه 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  گروه اجرا امتیاز