اطلاعیه: لینک ورود به کلاس های آنلاین
تاریخ ثبت: يک شنبه 1396/08/14 ، ساعت 1:25
6184 0
شنبهیکشنبه دوشنبه

فارسی- هفتم یک
class.emamrezaschool.ir/f71
***************
فارسی- هفتم دو
class.emamrezaschool.ir/f72
***************
فارسی- نهم سه
class.emamrezaschool.ir/f93
***************
فارسی- نهم شش
class.emamrezaschool.ir/f96
***************
علوم - هفتم چهار
class.emamrezaschool.ir/s74
***************
علوم – هفتم پنج
class.emamrezaschool.ir/s75
***************
علوم – هشتم دو
class.emamrezaschool.ir/s82
***************
علوم – هشتم سه
class.emamrezaschool.ir/s83
***************
علوم – نهم چهار
class.emamrezaschool.ir/s94
***************
ریاضی -هفتم سه
class.emamrezaschool.ir/r73
***************
ریاضی -هشتم یک
class.emamrezaschool.ir/r81
***************
ریاضی -نهم یک
class.emamrezaschool.ir/r91
***************
ریاضی – نهم پنج

class.emamrezaschool.ir/r95
***************
ریاضی – نهم دو

class.emamrezaschool.ir/r92
***************
 

ریاضی هفتم یک
class.emamrezaschool.ir/r71
********************
ریاضی هفتم دو
class.emamrezaschool.ir/r72
********************
ریاضی هفتم چهار
class.emamrezaschool.ir/r74
********************
ریاضی هفتم پنج
class.emamrezaschool.ir/r75
********************
علوم هشتم یک
class.emamrezaschool.ir/s81
********************
ریاضی هشتم دو
class.emamrezaschool.ir/r82
********************
فارسی هشتم سه
class.emamrezaschool.ir/f83
********************
فارسی هشتم چهار
class.emamrezaschool.ir/f84

علوم هفتم یک

class.emamrezaschool.ir/s71
****************
علوم هفتم دو
class.emamrezaschool.ir/s72
****************
علوم هفتم سه
class.emamrezaschool.ir/s73
****************
فارسی هشتم دو
class.emamrezaschool.ir/f82
****************
ریاضی هشتم چهار
class.emamrezaschool.ir/r84
****************
فارسی نهم یک
class.emamrezaschool.ir/f91
****************
فارسی نهم دو
class.emamrezaschool.ir/f92
****************
ریاضی نهم سه
class.emamrezaschool.ir/r93
****************
فارسی نهم چهار
class.emamrezaschool.ir/f94
****************
فارسی نهم پنج
class.emamrezaschool.ir/f95
****************
علوم نهم شش
class.emamrezaschool.ir/s96
****************

سه شنبهچهارشنبه 

فارسی هفتم سه

class.emamrezaschool.ir/f73

******************
فارسی هفتم چهار
class.emamrezaschool.ir/f74
****************
فارسی هفتم پنج
class.emamrezaschool.ir/f75
****************
فارسی هشتم یک
class.emamrezaschool.ir/f81
****************
ریاضی هشتم سه
class.emamrezaschool.ir/r83
****************
علوم هشتم چهار
class.emamrezaschool.ir/s84
****************

علوم نهم یک
class.emamrezaschool.ir/s91
***************
علوم نهم دو
class.emamrezaschool.ir/s92
***************
علوم نهم سه
class.emamrezaschool.ir/s93
***************
ریاضی نهم چهار
class.emamrezaschool.ir/r94
***************
علوم نهم پنج
class.emamrezaschool.ir/s95

***************

ریاضی نهم شش
class.emamrezaschool.ir/r96
***************
 

 کانال اطلاع رسانی تلگرام 

@emzsmart

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...